NORGE

Rovviltnemndene i ulvesonen fattet i juni vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker i ulvesonen. Vedtakene er påklaget og det er Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken. NJFF forutsetter at Regjeringen ved statsråd Ola Elvestuen bruker det handlingsrommet lovverket gir for å fatte vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen. 

Etter at vedtaket ble fattet av rovviltnemndene er det lagt ned en stor arbeidsinnsats i våre tre fylkeslag i Akershus, Østfold og Hedmark, for å etablere en velfungerende organisering av kommende lisensfelling og sikre nødvendige grunneiertillatelser. Konsekvensen av at Stortinget ønsker en ulvesone, er at en del av befolkningen må ta belastingen med å ha ulv i sine nærområder over tid. Når det vedtatte bestandsmålet er nådd og forpliktelsene og vilkårene for felling er oppfylt, må det åpnes for lisensfelling også innenfor ulvesonen.

> Läs mer