Naturvårdsverket är en statlig myndighet för miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av den svenska regeringen med miljöfrågor inom Sverige, inom EU och internationellt.

Naturvårdsverket har en central roll i miljöarbetet och arbetar pådrivande, stödjande och samlande vid genomförandet av miljöpolitiken.

Vi ansvarar för frågor som handlar om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt miljöforskning.

Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås. Vi ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Myndighetens verksamhet finansieras genom statliga anslag. Pengarna används delvis till administration som personal, lokaler och IT, men mest till verksamhet som exempelvis miljöövervakning, miljöinformationsförsörjning, miljöforskning och internationellt miljö- och klimatsamarbete.

I Naturvårdsverkets uppdrag ingår att fördela statliga anslag till andra aktörer som arbetar exempelvis med skydd och skötsel av värdefull natur, sanering och efterbehandling av förorenade områden och ersättning för viltskador. Naturvårdsverket ger också stöd till friluftsorganisationer och till lokala klimatinvesteringar inom ramen för Klimatklivet.

Naturvårdsverkets verksamhet regleras bland annat i en instruktion som beslutas av den svenska regeringen. Varje år beslutar också den svenska regeringen om mål, krav och ekonomiska ramar för Naturvårdsverkets verksamhet, i ett så kallat regleringsbrev.

> Till NVV

 

Förhandling om överklagat beslut om skyddsjakt

Naturvårdsverket har den 30 april deltagit i muntlig förhandling i Förvaltingsrätten i Stockholm som gäller ett överklagat beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele.
Läs hela rapporten här> NVV

Den genetiskt viktiga vargtiken som Naturvårdsverket flyttat är åter i sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv.

Vargtiken och hennes hanne ställde i vintras till med omfattande problem för renskötseln. Renar revs och hjordar skingrades. I området betar 4 000–5 000 renar under vintern. Olika alternativ prövades. Vargtiken hade flyttats tre gånger tidigare. Eftersom en flytt är påfrestande för ett djur bedömde Naturvårdsverket att det inte vara lämpligt att flytta henne en gång till.

På uppdrag av regeringen försökte Naturvårdsverket tillsammans med berörda länsstyrelser och samebyar hitta en lösning för att vargtiken och hennes hanne skulle kunna stanna och få valpar i Jungsele.

Men skadorna för rennäringen var allvarliga och omfattande och det var svårt att hitta en lösning. Två gånger beviljade Naturvårdsverket skyddsjakt. I den första jakten avlivades varghannen. Båda gångerna har beslutet överklagats till förvaltningsrätten av Föreningen Nordulv, Rovdjursföreningen, Wolf Association Sweden och Naturskyddsföreningen och jakten har stoppats.

Eftersom det inte gick att genomföra en skyddsjakt utredde Naturvårdsverket om det var möjligt att trots tidigare rekommendationer flytta vargtiken en fjärde gång. Den 8 mars fattade Naturvårdsverket beslut om att flytta vargtiken. Beslutet gäller från och med den 12 mars till den 31 mars 2013.

Vargtiken Susi flyttades
Den 14 mars fångades vargtiken in och flyttades. Det var en pigg vargtik som släpptes ut mellan Rimbo och Edsbro i Norrtälje kommun. Hon återhämtade sig snabbt efter flytten och gav sig av från utsläppsplatsen.

Natten till skärtorsdag fortsatte vargtiken att vandra norrut och befann sig i norra delen av Örnsköldsviks kommun fem till sex mil från platsen där hon fångades in – se karta nedan.

Under påskhelgen återvände vargtiken till sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid som vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv. Länsstyrelserna samarbetar med berörda samebyar om åtgärder för att minimiera risken för skada för renskötseln. Naturvårdsverket följer arbetet.

Den som har sett vargtiken eller andra rovdjur kan lägga in sina observationer i databasen Skandobs där allmänheten kan lägga in sina observationer.

Väntar på beslut från Förvaltningsrätte
Ärendet ligger för närvarande hos förvaltningsrätten i avvaktan på slutligt avgörande. Förvaltningsrätten bereder nu ärendet genom att låta parterna komma in med ytterligare synpunkter. Naturvårdsverket ska yttra sig i målet senast den 8 mars 2013.

Förvaltningsrättens första beslut

Första gången Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt överklagades var i januari 2013. I februari meddelade förvaltningsrätten sina avgöranden och upphävde då Naturvårdsverkets beslut. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna beviljas.

  • Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning än skyddsjakt
  • Skyddsjakten får inte försvåra möjligheterna att nå gynnsam bevarandestatus för arten
  • Stor sannolikhet för allvarliga skador

Naturvårdsverket följde detta när skyddsjakten beviljades i slutet av februari.

Detta har hänt Källa; Naturvårdsverket

Tidpunkt Detta hände Mer att läsa
Oktober 2012 Samebyn ansöker om skyddsjakt  
  Naturvårdsverket avslår ansökan  
November 2012 Naturvårdsverket fick ett regeringsuppdrag att tillsammans med länsstyrelser och samebyar försöka hitta en lösning  
December 2012 Ny ansökan om skyddsjakt i december 2012  
7 januari 2013 Naturvårdsverket avslår ansökan Pressmeddelande om beslutet
9 januari 2013 Möte med samebyn Pressmeddelande om informationsmötet i Junsele
11 januari 2013 I slutet av december 2012 ansöker samebyn om skyddsjakt Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt Pressmeddelande om beslut av skyddsjakt
17 januari 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas Pressmeddelande om avbruten skyddsjakt
8 februari 2013 Naturvårdsverket yrkade hos förvaltningsrätten om att skyddsjakten ska återupptas. Naturvårdsverkets yrkande avslås. Förvaltningsrätten tycker inte att Naturvårdsverkets beslut uppfyllde kriterierna. Pressmeddelande om överklagan
26 februari 2013 Ny ansökan om skyddsjakt i februari 2013 Pressmeddelande om beslut
26 februari 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas igen Pressmeddelande
8 mars 2013 Beslut om att flytta vargtiken Pressmeddelande om beslutet
14 mars Tiken har fångats in och flyttas Webbnyhet
15 mars Tiken har släppts ut Pressmeddelande

Friskare vargstam kan begränsa antalet vargar

Naturvårdsverket bedömer att antalet vargar som behövs i Sverige för att vargstammen långsiktigt ska bevaras är omkring 380, bland annat beroende på antalet föryngringar och hur stort tillskott Sverige får av nya vargar. Det är dessutom viktigt att Naturvårdsverket lyckas genomföra planerade åtgärder för att genetiskt förstärka vargstammen de närmsta åren.

NVV 20121019

Den nationella förvaltningsplanen från NVV 2012-2017

Maj 2012

Pressmeddelande

Minskad inavel viktig i vargförvaltningsplanen

För första gången har Sverige en förvaltningsplan för hur vi ska ta hand om den svenska vargstammen.

Nvv 20120601

Pressmeddelande

Webbkonsultation om varg öppen för alla

Naturvårdsverket bjuder in allmänheten att lämna konkreta förslag som kan underlätta för människor att leva nära varg i Sverige. Konsultationen sker på webben mellan den 2 och 5 maj och är en del i arbetet med förvaltningsplanen för varg.

NVV 20120426

Utsättning av vargvalpar – en pusselbit för en livskraftig vargstam

Utsättning av vargvalpar från nordiska djurparker till vilda vargrevir kan bli ett viktigt tillskott för att genetiskt förstärka den inavlade vargstammen i Sverige på ett smittskyddsmässigt säkert sätt. Naturvardsverket.se

Beslut om en sista flytt av den genetiskt viktiga vargtiken

Naturvårdsverket har beslutat att flytta den genetiskt viktiga vargtik som rört sig i ett område med renhjordar i Jämtlands och Västernorrlands län under ett par veckors tid. Flera angrepp på renar har skett.

Läs mer>

Nvv skrev>

Delredovisning av uppdrag om utsättning av varg i Sverige

Förslag till regler för skyddsjakt på stora rovdjur

Läs mer>

Riktlinjer för skyddsjak läs mer >

Svar från NVV Göte Hamplin. Avslag skjyddsjaktansökan på finsrysskan/Susi.  Ärendenr;NV-01233-12

Nationalparker

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer, att besöka och bevara. Här kan du läsa om Sveriges 29 nationalparker. Klicka på namnet i kartan eller i menyn till vänster för att läsa om en park. Läs mer>Regler om skyddsjaktNaturvårdsverket och flera länsstyrelser beslutar om skyddsjakt på stora rovdjur. Naturvårdsverket är sektorsmyndighet för jakt och arbetar efter jaktlagen och EU-direktiv på området. Regeringen har permanentat reglerna för tamdjursägarnas rätt att skydda sina djur mot angrepp av rovdjur.Läs mer>Illegal jakt, tjuvjakt på varg, vem står bakom? Utanför renbeteslandet, pekar det mesta i en och samma riktning när det kommer till frågan om illegal jakt på varg, nämligen jägarekollektivet. Detta både vad angår medel, motiv och möjlighet vilket Brottsförebyggande Rådet klart visat i sin rapport
” Illegal jakt på stora rovdjur – Konflikt i laglöst land?”. Innanför renbetesområdet får man även inkludera medlemmar av rennäringen som möjliga förövare.Info. Vargreviret.comHundar i naturenUnder tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.