JAKTLAGEN > https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259<

>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870259.HTM

> Vapenlag (1996:67)

> Regler om Skyddsjakt

> Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Vargen är fridlyst i Sverige
När vargen fridlystes i Sverige, så sent som 1966, fanns det bara ett fåtal djur, troligen färre än 10, kvar. Efter en trevande start under 1980-talet har vargen i Skandinavien börjat återta sina gamla jaktmarker.

Ett stort bakslag för vargen i Sverige var när regeringen i januari 2010 gav klartecken för licensjakt på arten.

Vargens möjligheter att överleva idag beror på om vi människor vill dela med oss av livsrum och skogens bytesdjur.

Skyddsjakt
Som framgår av jaktförordningen ska fyra skäl och tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges.

Skäl:
– Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

– Av hänsyn till flygsäkerheten.

– För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

– För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

Förutsättningar:
– Ett av de fyra skälen ska föreligga.

– Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

– Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

Stegvis bedömning av skyddsjakt:
En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
Svar: Nej – ansökan avslås
Svar: Ja – till steg 2

2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
Svar: Ja – ansökan avslås
Svar: Nej – till steg 3

3. Finns det en annan lämplig lösning?
Svar: Ja – ansökan avslås
Svar: Nej – skyddsjakt kan medges
Jaktlag (1987:259)

Jaktförordningen §28
Har en björn, varg, järv eller lo angripit och skadat eller dödat tamdjur och finns det skälig anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller bestämmelserna i 9 § döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet”

-Tamdjuret måste alltså först ha skadats eller dödats av rovdjuret innan ägaren fick träda in.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret.
Jaktförordning (1987:905)

Jakttider

Djur   Regler Jakttider  
Alfågel Alfågel   21 aug – 30 nov
1 dec – 31 jan
Björktrast (snöskata) Björktrast   1 aug – 31 mar
Bläsand Bläsand   21 aug – 31 dec
Bäver Bäver   1 okt – 10 maj
Dovhjort Dovhjort   16 nov – 28 feb
1 okt – 20 okt
1 sep – 30 sep
Ejder Ejder   21 aug – 31 aug
1 sep – 31 jan
Fasan Fasan   1 okt – 31 jan
Fiskmås Fiskmås   1 aug – 31 mar
Fälthare Fälthare   1 sep – 15 feb
Grågås Grågås   11 aug – 31 dec
Gråtrut Gråtrut   1 aug – 31 mar
Gräsand Gräsand   21 aug – 31 dec
Grävling Grävling   1 aug – 15 feb
Havstrut Havstrut   1 aug – 31 mar
Iller Iller   1 sep – 28 feb
Järpe Järpe   25 aug – 30 sep
Kaja Kaja   1 jul – 15 apr
Kanadagås Kanadagås   11 aug – 31 dec
Knipa Knipa   21 aug – 31 jan
Kricka Kricka   21 aug – 31 dec
Kronhjort Kronhjort   16 aug – 31 jan
Kråka Kråka   1 jul – 15 apr
Mink Mink
     
1 jul – 30 jun
Morkulla Morkulla   21 aug – 30 nov
Skogsmård Mård   1 nov – 28 feb
Nötskrika Nötskrika   16 jul – 31 mar
Orre Orre   25 aug – 30 sep
Orrtupp Orrtupp   1 jan – 31 jan
Rapphöna Rapphöna   16 sep – 31 okt
Ringduva Ringduva   16 aug – 28 feb
Rådjur Rådjur   1 sep – 30 sep
1 jan – 31 jan
1 okt – 31 dec
16 aug – 31 aug
Rödräv Rödräv   1 aug – 28 feb
Sjöorre Sjöorre   1 dec – 31 jan
21 aug – 30 nov
Skata Skata   1 jul – 15 apr
Skogshare Skogshare   1 sep – 15 feb
Småskrake Småskrake   21 aug – 30 sep
1 okt – 30 nov
1 dec – 31 dec
Storskrake Storskrake   21 aug – 31 jan
Sädgås Sädgås
     
1 okt – 31 dec
Tjäder Tjäder   25 aug – 30 sep
Tjädertupp Tjädertupp   1 jan – 31 jan
Vessla Vessla
     
1 jul – 30 jun
Vigg Vigg   1 sep – 31 jan
21 aug – 31 aug
Vildkanin Vildkanin
     
1 jul – 30 jun
Vildsvin Vildsvin   16 feb – 15 apr
16 apr – 15 feb
Vitkindad gås Vitkindad gås
     
21 aug – 15 nov
Älg Älg   10 okt – 28 feb
Vänligen uppmärksamma de regler som gäller för vald period.