6885754344_3f9d30eccb

Läs > HABITATDIREKTIVET

Efter ändringarna i jaktförordningen lägger EU-kommissionen ned ett av överträdelseärendena mot Sverige.

Sedan det åter blivit möjligt att överklaga beslut om jakt på varg till vanlig förvaltningsdomstol har EU-kommissionen lagt ned ett av de två ärenden som kommissionen drivit mot Sverige i vargfrågor.

 

EU-kommissionen var mycket kritisk mot den tidigare överklagandeordningen där Naturvårdsverket var sista instans för den som ville stoppa beslut om jakt på varg.

Ändring av Alliansregeringen

Regeringen beslutade om ändringen i jaktförordningen i februari i år. Då hade den förkortade överklagandeprocessen varit i kraft i två jaktsäsonger. Den ändringen gjordes av Alliansregeringen för att lösa problemet med att överklagandeprocessen i sig stoppade jakt på varg.För att både kunna leva upp till EU:s lagar, och få en ordning där överklaganden hinner hanteras innan jaktperioden är över beslutade regeringen i går om ändringar i jaktförordningen.

Läs mer 

> EU Press Release Database

Meddelande från Janez

den 22 januari 2013 kl. 9:30

Janez Potočnik

”-Till mina vänner i Sverige som skrivit otaliga brev och delgivit viktig information och synpunkter kring den pågående debatten om vargjakt:

Jag har noga och med stort intresse följt med de senaste diskussionerna om vargen i Sverige. Jag välkomnar debatten i media och på min Facebook sida, och hoppas att den senare kan fortsätta utgöra ett forum för en informerad diskussion kring olika miljöfrågor som engagerar EU-medborgare.

Det råder ingen tvekan om att Sverige, liksom alla andra medlemsländer måste följa den lagstiftning som vi har utvecklat och antagit tillsammans på EU-nivå. Ni kan vara säkra på att EU-kommissionen, som EU-fördragets väktare, kommer att uppfylla sin roll till fullo.

Vargen i Sverige har idag ogynnsam bevarandestatus, och det råder ingen oenighet kring detta faktum. Jag tror också att det inte finns någon oenighet om att vargar, liksom många andra märkliga arter, förtjänar vår acceptans och skydd. Liksom för alla stora rovdjur är samverkan mellan människor och djur inte alltid lätt, och vi måste arbeta aktivt för att uppnå en sådan samexistens. Vi måste ta hänsyn till de människor som delar vardagsrum med stora rovdjur, och erkänna deras rätt att känna sig trygga i sina hem. Samtidigt måste vi också skydda vargar och andra stora rovdjur, så att deras framtid och fortlevnad inte hotas av oss människor. Vår lagstiftning ger tydliga regler för hur vi kan uppnå dessa mål.

Jag vill understryka att ingen av dessa frågor som tvistas om i olika medlemsländer kan lösas enbart från Bryssel. Vi behöver även föra en dialog på lokal och nationell nivå, samt ta i beaktande faktiska omständigheterna och vetenskapliga insikter och råd. Självklart är det legitimt att ha olika syn i frågan, men jag hade hoppats på att den förvaltningsplan för varg som Sverige för tillfället utarbetar, skulle komma att utgöra ett tillfälle att diskutera vargens framtid i en öppen och demokratisk atmosfär, samt bidra till att förhoppningsvis förminska klyftan svenska medborgare emellan, vad gäller synen på vargen. Vi har inte råd att missa denna möjlighet att skapa förståelse och hitta en gemensam lösning för framtiden – för vargens och våra ekosystems skull, och därmed även för vår egen skull”.

Large Carnivores
Introduction

The EU is home to five species of large carnivore: the wolf Canis lupus, the lynx Lynx lynx, the Iberian lynx Lynx pardinus, the brown bear Ursus arctos and the wolverine Gulo gulo – all of which are protected under the Habitats Directive. These species need large areas in which they live, hunt and raise their young.  A typical territory can range from 100-1000km².

This, combined with the fact that they are predator species, has made their conservation difficult and at times controversial.  In light of this the Commission has sought to encourage greater cross border cooperation between Member States on the conservation of large carnivores and to promote a better understanding and acceptance of large carnivores amongst different stakeholder groups.

 EU Action on Large Carnivores
In April 2012, DG Environment initiated a dialogue among the different stakeholders who have an interest in large carnivores. This process builds on the results of earlier similar initiatives, lessons learnt from implementing the Habitats Directive, the Commission guidance on population-level management of large carnivores, and the work of the Council of Europe and the Large Carnivore Initiative for Europe. The positive experiences of the EU Sustainable Hunting Initiative and the lessons learnt from the many projects on large carnivores, co-funded by the LIFE programme will be fully utilized.

As a milestone in this process, a Stakeholder Workshop on EU Action on Large Carnivores was held in Brussels on 25 January, 2013.

> Reed more
EU Large Carnivores

 

Janez Potočnik kommenterar förvaltningsrättens dom. den 3 maj

Seems like the Swedish Administrative Court had the same view about the compatibility of the wolf hunt with the Habitats Directive as the Commission did. We continue to stand ready to work with Swedish authorities for a management plan that helps to ensure favourable conservation status for the wolf in Sweden while taking into account the needs and rights of people to protect themselves.

Follow Janez on> facebook

 

Sience for Enviromen Policy- European Commission 1 Mars 2012

Wolves in Sweden

av Janez Potočnik kl. den 13 februari 2012 kl. 15:06 ·

I’m closely following the recent discussions about the wolf situation in Sweden with interest. I welcome the debates on this page and hope it continues to be a forum for informed discussion about the environmental concerns of EU citizens.

There is no question that Sweden, like all other member states, has to comply with the legislation that we have developed and adopted together at EU level. And the role of the Commission as the guardian of the Treaty in this respect is entirely clear; you can rest assured that we will fulfil that role.

Wolves in Sweden face an unfavourable conservation status, and there is no disagreement about that fact. I also believe that there is no disagreement that wolves, like many other remarkable species, deserve our acceptance and protection. Like for all large carnivores, cohabitation of people and animals is not always easy and we have to work actively to make it possible. We have to take into account the interests of people who are sharing living space with large carnivores and would like to feel safe in their homes, just as we have to protect wolves and other large carnivores so that their futures are not endangered by us humans. Our legislation is providing clear rules to this extent.

But I would like to underline that none of these questions that are dividing societies in different EU Member States can be solved from Brussels alone without readiness to talk and listen to each other at the local and national level, taking into account the facts, scientific knowledge and advice. Different views are of course legitimate, but I would have hoped that the development of the management plan for wolves, which is currently in preparation in Sweden, would be an opportunity to discuss the questions related to the future of wolves in an open and democratic atmosphere – to narrow down the gap and find common ground and understanding for the future – of Swedish people and the wolf. It is an opportunity not to be missed.

Implementation of Community environmental legislatio 20120307

2011

EU-kommissionen uppmanar Sverige att respektera EU:s naturvårdslagstiftning och skydda den utrotningshotade vargstammen

Torsdagen den 27 januari 2011 meddelade EU-kommissionen beslut om att inleda ett formellt överträdelseförfarande gentemot Sverige som en konsekvens av det klagomål som Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige framfört till kommissionen med anledning av den svenska vargpolitiken.

Den svenska vargpolitiken får kraftig bakläxa av kommissionen och Sverige riskerar att hamna i EU-domstolen för överträdelse av EU:s miljölagstiftning om regeringen inte ändrar kurs i vargpolitiken. Den förmodade överträdelsen gäller inte en, eller ens ett fåtal punkter, utan en hel lista med punkter. I praktiken krävs en omprövning av hela den svenska vargförvaltningen om Sverige ska kunna bemöta kritiken på ett trovärdigt sätt.

Kommissionen offentliggjorde sitt beslut i ett pressmeddelande den 27 januari och uppger att flera aspekter av den svenska vargpolitiken kan vara oförenliga med gällande EU-lagstiftning. Några exempel anges:
• gynnsam bevarandestatus för det svenska vargbeståndet.
• godtycklig begränsning av antalet vargar i Sverige till 210.
• licensjakt på en strikt skyddad art utan att de stränga villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.
• begränsat utbredningsområde för vargar kan bli följden.
• licensjakt tillåts före införseln av vargar för att förbättra artens genetiska status.
• risk för att upprepad licensjakt kan resultera i flerårig jakt.
• avsaknad av en förvaltningsplan för denna utrotningshotade djurart.

Källa: Svenska Rovdjursföreningen

Dagens Nyheter avslöjade nyligen att nästan hälften av de svenska riksdagsledamöterna i år har skrivit under en motion där innehållet helt eller delvis har kopierats. Det trista budskapet till DN:s läsare: Många riksdagspolitiker låter sig styras av utomstående när de försöker driva igenom förslag.

Pr-byrån Westanders budskap är mer hoppfullt för demokratin: Det är enkelt att påverka politiska beslut – alla kan göra det. Politikernas beslutsunderlag blir bättre ju fler som lobbar. Dessutom är det inte alls nödvändigt att anlita professionella lobbyister för att komma i kontakt med våra politiska beslutsfattare.

I vissa avseenden är det förstås lättare för resursstarka företag och organisationer att göra sina röster hörda, men ibland kan de också avfärdas som särintressen. De allra flesta av våra folkvalda lyssnar däremot lyhört på väljarna. Några engagerade telefonsamtal i samma fråga från olika berörda medborgare kan snabbt få stort genomslag.

På Westander vill vi dela med oss av våra kunskaper och arbetsmetoder till så många som möjligt. Vi har därför samlat våra bästa tips i en pr-handbok som kan laddas ner eller beställas utan kostnad. Den professionella lobbyistens arbetsmetoder kan kokas ner till följande 10 tips till vardagslobbyister:

1. Gör hemläxan. Undersök vad olika partier och politiker tycker i frågan och vilka som är deras argument.

2. Lyft fram allmänintresset. Använd argument som visar på frågans allmänintresse.

3. Bli löftesleverantör. Utgå från löften som partierna redan har gett och visa hur din fråga kan bidra till att uppfylla dessa.

4. Ta fram ett konkret förslag. Överlåt inte åt politikerna att lösa ditt problem.

5. Lyft luren. Ta direktkontakt och presentera ditt förslag.

6. Gå tjänstemannavägen. Ansvariga politiker kommer och går, men flertalet tjänstemän består och har ofta stort inflytande.

7. Kontakta media. Presentera ditt förslag på ett nyhetsmässigt sätt.

8. Skriv en insändare. En kort insändare har stor chans att bli publicerad och läses av många.

9. Samarbeta oväntat. Bygg allianser som motiverar ert gemensamma förslag från olika utgångspunkter.

10. Gör en webbkampanj. Skapa en hemsida och starta en grupp på Facebook.

Att skriva utkast till riksdagsmotioner, som Dagens Nyheter rapporterar om i dag, är också ett bra lobbyingtips. Med en minoritetsregering har riksdagens makt ökat och därmed också motionernas roll. Kontakta partiernas ansvariga representanter i relevant utskott och erbjud dig att skriva utkast till motioner. Även om motioner nästan alltid avslås, leder de till utskottsbehandling och debatt.

Problemet är inte de som lobbar, utan alla de som inte lobbar. Riksdagen bör därför ta initiativ till en gratis utbildning i politisk påverkan. Och medierna borde börja folkbilda kring de professionella lobbyisternas metoder hur man ska agera för att skapa publicitet, bilda opinion och påverka politiska beslut.

På så vis främjas demokratin: Goda argument och ett stort engagemang förblir viktigare än en tjock plånbok!

 

Anteckningar. 2012
 Publicerad 29 januari 2012 13.56 Sverige.

Årets skyddsjakt på varg i Sverige får inte bli en dold licensjakt. Vi tvekar inte att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler, säger EU:s miljökommissionär Janez Potocnic till TT.

Årets skyddsjakt på varg i Sverige får inte bli en maskerad licensjakt. Vi kommer inte att tveka att driva ärendet till EU:s domstol om Sverige inte följer unionens regler. Det klargör EU:s miljökommissionär Janez Potocnik i en intervju med TT.

– Skyddsjakten måste stämma överens med EU:s lagstiftning och får inte bli en förtäckt rätt att döda. Att döda problemvargar är möjligt bara om det inte finns några andra lösningar, säger han.