Sverige består av 21 län

Länsstyrelserna är 21 myndigheter som samverkar. För att du ska få rätt information om våra tjänster, villkor och vem du kan kontakta ber vi dig välja Länsstyrelsen i ditt län

………….

Skyddsjakt och licensjakt

Skyddsjakt ska förebygga och minimera de skador som vilt kan orsaka. Sådan jakt kan bli aktuellt trots att jakt inte annars är tillåten på den aktuella djurarten eller den tid på året när skador uppstår. Även fredat vilt, t.ex. stora rovdjur, kan bli tillåtet att jaga.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt.

Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

Rovdjur

Jakt på rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt. Licensjakt används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Skyddsjakt är främst till för att ta hand om problemdjur.Naturvårdverket är övergripande myndighet för beslut om skyddsjakt och licensjakt på alla de stora rovdjuren. Verket bestämmer den årliga beståndsreglerande tilldelningen på björn och lodjur för varje län. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på enskilda individer av varg, björn och lo.

Rätt att ingripa vid pågående angrepp av rovdjur

Djurägare har själva viss rätt att ingripa för att freda sina djur om djuren befinner sig i en nödsituation, till exempel på grund av ett pågående rovdjursangrepp.Grunden för denna rättighet finns i 24 kap 4 § brottsbalken där det anges att man vid fara som hotar liv, hälsa, egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse, får ingripa genom att handla på ett sätt som med hänsyn till omständigheterna inte är oförsvarligt.Hur man ska göra för att agera på ett försvarligt sätt regleras mer detaljerat i 28 § jaktförordningen. Bland annat framgår att ett rovdjur får dödas endast om det inte går att skrämma bort det eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.Den som dödat ett rovdjur får inte flytta detta utan tillstånd av polisen och är skyldig att snarast anmäla händelsen till närmaste polismyndighet.