Sidan är under uppdatering med ny konstruktion

Logo maskrosdjur co KA

Nya Värmlandstidningen 2017-06-02

2017-06-01
Polisen ska inte längre hantera djur. 
Enligt ett nytt lagförslag ska länsstyrelserna ta över ansvaret att hantera omhändertagna djur från Polisen, rapporterar Svt Nyheter.
Regeringen tycker att polisens verksamhet ska bli mer renodlad.
– Länsstyrelsernas personal är bättre utbildade för de här uppgifterna och dessutom frigörs poliser som då kan ägna sig åt ordinärt polisarbete, säger inrikesminister Anders Ygeman (S) till Svt Nyheter.
Lagförslaget innebär enligt honom att ett hundratal poliser kan frigöras. (TT)

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Inledande bestämmelse

1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.  Särskilda bestämmelser om tillsyn över hundar finns i rennäringslagen (1971:437).

Märkning och registrering av hundar

2 § En hundägare skall låta märka sin hund så att den kan identifieras. Märkningen skall vara bestående.

3 § Statens jordbruksverk skall föra ett för landet centralt register över hundägare (hundregistret). Hundägaren skall låta registrera sitt ägarskap i registret.    Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 1. skyldighet för hundägaren att betala en avgift för registreringen och för utrustning för att läsa av märkningen, 2. beräkningen av avgiften.

4 § Bestämmelserna i 2 och 3 §§ gäller hundar som stadigvarande finns i Sverige.

5 § Hundregistret får användas för att fastställa vem som äger en hund.    Tullverket, Jordbruksverket, länsstyrelser, polismyndigheter och de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet skall ha direktåtkomst till registret.

6 § Jordbruksverket är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för hundregistret. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får besluta att överlåta driften av registret till en annan myndighet eller till en organisation.

7 § För behandling av personuppgifter gäller, utöver vad som sägs i 5 och 6 §§, personuppgiftslagen (1998:204). Bestämmelserna i personuppgiftslagen om rättelse och skadestånd gäller även vid behandling av personuppgifter som utförs enligt denna lag.

Förelägganden och förbud

8 § Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet. Såväl förelägganden som förbud får förenas med vite.

9 § Polismyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att bestämmelserna om märkning och registrering av en hund i denna lag skall följas.    Förelägganden enligt första stycket får förenas med vite.

10 § Den som är under femton år får inte meddelas förelägganden eller förbud enligt 8 eller 9 §.

Omhändertagande av hundar m.m.

1 § För att hindra att en hund orsakar skada eller avsevärd olägenhet får polismyndigheten, om inte andra, mindre ingripande åtgärder anses tillräckliga, besluta att den skall omhändertas.

12 § Om en hund har omhändertagits med stöd av 11 §, får ägaren eller innehavaren inte förfoga över hunden utan tillstånd av polismyndigheten. Polismyndigheten får, efter utredning, besluta att hunden skall säljas, skänkas bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, avlivas.

13 § Om det inte längre finns skäl för omhändertagandet, skall polismyndigheten besluta att detta genast skall upphöra.

14 § Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren.  Den som dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till polismyndigheten.

Hundförbud

15 § Polismyndigheten får meddela förbud att ha hand om hund (hundförbud) för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund. Vid bedömningen av om ett hundförbud bör meddelas skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott där han eller hon har använt hund som vapen eller vid upprepade tillfällen har varit föremål för föreläggande eller förbud enligt 8 § eller har haft hand om hund som har omhändertagits enligt 11 §. Hundförbud skall inte meddelas om det är uppenbart att de omständigheter som gett upphov till att ett hundförbud övervägs inte kommer att upprepas. Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare. Den som är under femton år får inte meddelas hundförbud.

Tillsyn över och omhändertagande av hundar i marker där det finns vilt

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.

17 § Om en hund springer lös i ett område där det finns vilt, får jakträttshavaren eller någon som företräder honom eller henne ta hand om hunden. När detta har skett skall hundens ägare eller innehavare snarast underrättas. Om denne inte är känd skall i stället polismyndigheten underrättas. Om jakträttshavaren eller den som företräder honom eller henne inte vill ta hand om hunden, skall i stället polismyndigheten omhänderta hunden. Kan inte hunden tas om hand, får polismyndigheten avliva hunden, om detta är angeläget från viltvårdssynpunkt och försvarligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt.

18 § Har inte ägaren eller innehavaren, efter det att kostnader betalats enligt 20 §, återtagit hunden inom fem dagar efter det att han eller hon underrättades om omhändertagandet eller, om ägaren eller innehavaren inte är känd, inom tio dagar efter det att polismyndigheten underrättades, får jakträttshavaren behålla hunden eller polismyndigheten, efter utredning, besluta att sälja, skänka bort eller, om hunden utgör en fara för människor eller djur eller om det annars finns särskilda skäl, avliva hunden.

Djurskyddslag (1988:534)

Sökningar relaterade till djurskyddslagen

djurskyddsmyndigheten

djurskyddslagen hästhållning

djurskyddslagen hund ensam

djurskyddslagen gris

Fyrverkeri är reglerat i flera lagar

Pyroteknik regleras av ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter. Enligt en översyn som Djurskyddsmyndigheten gjort av regelverket omkring fyrverkeri omfattas detta av följande.

1. Förordningen om brandfarliga och explosiva varor

2. Ordningsstadgan

3. Djurskyddslagen

4. Brottsbalken

Enligt lagen

• Barn under 18 år får inte köpa eller använda fyrverkerier. Att köpa ut fyrverkeri till personer under 18 år räknas som langning.

• Inte ens en vuxen person får, i de flesta fall, skjuta fyrverkerier utan skriftligt tillstånd från polisen.

• Fyrverkerier får inte skjutas upp i husdjurs närhet om det finns minsta risk för att ett djur kan bli skrämt.

Anmäl!

Ser du någon som bryter mot ovanstående så anmäl till polisen. Sannolikheten att polisen kommer att prioritera sådana anmälningar är inte stor, men om tillräckligt många anmäler, kanske det händer något.

Bli aktiv

Vi kan minska eländet med fyrverkeri, men vi måste hjälpas åt. Bli aktiv, prata med din hundklubb, din veterinär. Samverka med andra berörda grupper, som läkare, polis, brandskyddspersonal. Hundklubbar kan anordna träffar och seminarier med representanter för ovan nämnda personer. Sprid ovanstående kunskap till skolor och andra ställen. Det finns mycket vi kan göra. Sitt inte och vänta på att andra ska göra något, var aktiv själv – för alla hundars skull.

Djurskydd och pyroteknik

På Jordbruksverkets hemsida kan du ta del av aktuell lagstiftning på området som gäller.

Jordbruksverket

 

Djurskyddslagen > http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm