JAKTLAGEN > https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259<

>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870259.HTM

> legge le armi da fuoco (1996:67)

> Regler om Skyddsjakt

> Ritardo (2007:1150) sul controllo dei cani e gatti

I lupi sono protetti in Svezia
Quando il lupo di pace auspicato in Svezia, più tardi 1966, c'erano solo pochi animali, probabilmente meno di 10, sinistra. Dopo un inizio esitante nel 1980, il lupo in Scandinavia ha iniziato a riconquistare i loro vecchi territori di caccia.

Una grande battuta d'arresto per il lupo in Svezia, quando il governo nel mese di gennaio 2010 ha dato il via libera per la licenza di caccia della specie.

le probabilità del lupo di sopravvivenza oggi dipende dalla nostra gente vuole condividere lo spazio di vita e di prede foresta.

cogliere
Som framgår av jaktförordningen ska fyra skäl och tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges.

Skäl:
Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

Av hänsyn till flygsäkerheten.

För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

Förutsättningar:
Ett av de fyra skälen ska föreligga.

Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

Stegvis bedömning av skyddsjakt:
En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
Svar: No. – ansökan avslås
Svar: e – till steg 2

2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
Svar: e – ansökan avslås
Svar: No. – till steg 3

3. Finns det en annan lämplig lösning?
Svar: e – ansökan avslås
Svar: No. – skyddsjakt kan medges
Jaktlag (1987:259)

Jaktförordningen §28
Har en björn, lupo, järv eller lo angripit och skadat eller dödat tamdjur och finns det skälig anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller bestämmelserna i 9 § döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet

-Tamdjuret måste alltså först ha skadats eller dödats av rovdjuret innan ägaren fick träda in.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret.
regolamento di caccia (1987:905)

periodi di caccia

Djur   Regler periodi di caccia  
Alfågel Alfågel   21 agosto – 30 novembre
1 dicembre – 31 gennaio
Björktrast (snöskata) Björktrast   1 agosto – 31 mar
Bläsand Bläsand   21 agosto – 31 dicembre
castoro castoro   1 Ottobre – 10 maggio
Dovhjort Dovhjort   16 novembre – 28 febbraio
1 Ottobre – 20 Ottobre
1 sep – 30 sep
Ejder Ejder   21 agosto – 31 agosto
1 sep – 31 gennaio
Fasan Fasan   1 Ottobre – 31 gennaio
Fiskmås Fiskmås   1 agosto – 31 mar
Fälthare Fälthare   1 sep – 15 febbraio
Grågås Grågås   11 agosto – 31 dicembre
Gråtrut Gråtrut   1 agosto – 31 mar
Gräsand Gräsand   21 agosto – 31 dicembre
tasso tasso   1 agosto – 15 febbraio
Havstrut Havstrut   1 agosto – 31 mar
Il Il   1 sep – 28 febbraio
Järpe Järpe   25 agosto – 30 sep
Kaja Kaja   1 jul – 15 aprile
Kanadagås Kanadagås   11 agosto – 31 dicembre
Knipa Knipa   21 agosto – 31 gennaio
Kricka Kricka   21 agosto – 31 dicembre
cervo cervo   16 agosto – 31 gennaio
Kråka Kråka   1 jul – 15 aprile
Visone Visone
     
1 jul – 30 jun
Morkulla Morkulla   21 agosto – 30 novembre
Skogsmård martora   1 novembre – 28 febbraio
Nötskrika Nötskrika   16 jul – 31 mar
Orre Orre   25 agosto – 30 sep
Orrtupp Orrtupp   1 gennaio – 31 gennaio
Rapphöna Rapphöna   16 sep – 31 Ottobre
Ringduva Ringduva   16 agosto – 28 febbraio
carne di cervo carne di cervo   1 sep – 30 sep
1 gennaio – 31 gennaio
1 Ottobre – 31 dicembre
16 agosto – 31 agosto
volpe rossa volpe rossa   1 agosto – 28 febbraio
Sjöorre Sjöorre   1 dicembre – 31 gennaio
21 agosto – 30 novembre
Skata Skata   1 jul – 15 aprile
Skogshare Skogshare   1 sep – 15 febbraio
Småskrake Småskrake   21 agosto – 30 sep
1 Ottobre – 30 novembre
1 dicembre – 31 dicembre
Storskrake Storskrake   21 agosto – 31 gennaio
Sädgås Sädgås
     
1 Ottobre – 31 dicembre
Tjäder Tjäder   25 agosto – 30 sep
Tjädertupp Tjädertupp   1 gennaio – 31 gennaio
Vessla Vessla
     
1 jul – 30 jun
Vigg Vigg   1 sep – 31 gennaio
21 agosto – 31 agosto
Vildkanin Vildkanin
     
1 jul – 30 jun
cinghiale cinghiale   16 febbraio – 15 aprile
16 aprile – 15 febbraio
Vitkindad gås Vitkindad gås
     
21 agosto – 15 novembre
alce americano alce americano   10 Ottobre – 28 febbraio
Vänligen uppmärksamma de regler som gäller för vald period.