JAKTLAGEN > https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/jaktlag-1987259_sfs-1987-259<

>http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19870259.HTM

> lei de armas de fogo (1996:67)

> Regler om Skyddsjakt

> atraso (2007:1150) no controlo de cães e gatos

Lobos são protegidos na Suécia
Quando o lobo da paz pediu na Suécia, tão tarde quanto 1966, havia apenas alguns animais, provavelmente menos de 10, esquerda. Depois de um início hesitante na década de 1980, o lobo na Escandinávia começou a recuperar suas terras de caça antigos.

Um grande revés para o lobo na Suécia, quando o governo em janeiro 2010 deu luz verde para a caça licença das espécies.

chances do lobo de sobrevivência hoje depende de nossas pessoas querem compartilhar espaço de vida e presa floresta.

refugo
Som framgår av jaktförordningen ska fyra skäl och tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges.

Skäl:
Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

Av hänsyn till flygsäkerheten.

För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

Förutsättningar:
Ett av de fyra skälen ska föreligga.

Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

Stegvis bedömning av skyddsjakt:
En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
Svar: Não. – ansökan avslås
Svar: e – till steg 2

2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
Svar: e – ansökan avslås
Svar: Não. – till steg 3

3. Finns det en annan lämplig lösning?
Svar: e – ansökan avslås
Svar: Não. – skyddsjakt kan medges
Jaktlag (1987:259)

Jaktförordningen §28
Har en björn, lobo, järv eller lo angripit och skadat eller dödat tamdjur och finns det skälig anledning att befara ett nytt angrepp, får tamdjurets ägare eller vårdare utan hinder av fredning eller bestämmelserna i 9 § döda det angripande djuret, om det sker i omedelbar anslutning till angreppet

-Tamdjuret måste alltså först ha skadats eller dödats av rovdjuret innan ägaren fick träda in.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret.
Regulamento de caça (1987:905)

épocas de caça

Djur   Regler épocas de caça  
Alfågel Alfågel   21 agosto – 30 novembro
1 dezembro – 31 janeiro
Björktrast (snöskata) Björktrast   1 agosto – 31 mar
Bläsand Bläsand   21 agosto – 31 dezembro
castor castor   1 outubro – 10 maio
Dovhjort Dovhjort   16 novembro – 28 fevereiro
1 outubro – 20 outubro
1 sep – 30 sep
Ejder Ejder   21 agosto – 31 agosto
1 sep – 31 janeiro
Fasan Fasan   1 outubro – 31 janeiro
Fiskmås Fiskmås   1 agosto – 31 mar
Fälthare Fälthare   1 sep – 15 fevereiro
Grågås Grågås   11 agosto – 31 dezembro
Gråtrut Gråtrut   1 agosto – 31 mar
Gräsand Gräsand   21 agosto – 31 dezembro
texugo texugo   1 agosto – 15 fevereiro
Havstrut Havstrut   1 agosto – 31 mar
Il Il   1 sep – 28 fevereiro
Järpe Järpe   25 agosto – 30 sep
Kaja Kaja   1 jul – 15 abril
Kanadagås Kanadagås   11 agosto – 31 dezembro
Knipa Knipa   21 agosto – 31 janeiro
Kricka Kricka   21 agosto – 31 dezembro
veado veado   16 agosto – 31 janeiro
Kråka Kråka   1 jul – 15 abril
pele de marta pele de marta
     
1 jul – 30 jun
Morkulla Morkulla   21 agosto – 30 novembro
Skogsmård marta   1 novembro – 28 fevereiro
Nötskrika Nötskrika   16 jul – 31 mar
Orre Orre   25 agosto – 30 sep
Orrtupp Orrtupp   1 janeiro – 31 janeiro
Rapphöna Rapphöna   16 sep – 31 outubro
Ringduva Ringduva   16 agosto – 28 fevereiro
carne de veado carne de veado   1 sep – 30 sep
1 janeiro – 31 janeiro
1 outubro – 31 dezembro
16 agosto – 31 agosto
raposa vermelha raposa vermelha   1 agosto – 28 fevereiro
Sjöorre Sjöorre   1 dezembro – 31 janeiro
21 agosto – 30 novembro
Skata Skata   1 jul – 15 abril
Skogshare Skogshare   1 sep – 15 fevereiro
Småskrake Småskrake   21 agosto – 30 sep
1 outubro – 30 novembro
1 dezembro – 31 dezembro
Storskrake Storskrake   21 agosto – 31 janeiro
Sädgås Sädgås
     
1 outubro – 31 dezembro
Tjäder Tjäder   25 agosto – 30 sep
Tjädertupp Tjädertupp   1 janeiro – 31 janeiro
Vessla Vessla
     
1 jul – 30 jun
Vigg Vigg   1 sep – 31 janeiro
21 agosto – 31 agosto
Vildkanin Vildkanin
     
1 jul – 30 jun
javalis javalis   16 fevereiro – 15 abril
16 abril – 15 fevereiro
Vitkindad gås Vitkindad gås
     
21 agosto – 15 novembro
alce alce   10 outubro – 28 fevereiro
Vänligen uppmärksamma de regler som gäller för vald period.