Boskapsvaktande hundar och inhägnader kan vara effektiva åtgärder för att förhindra angrepp av rovdjur på tamdjur. Liksom rep med fladdrande tyg, lapptyg. Många andra metoder – både jakt och metoder som inte dödar djuret – verkar också lovande men de har inte utvärderats vetenskapligt i samma utsträckning. Det visar en internationell grupp forskare från bland annat SLU i en omfattande studie som nu publiceras i PLOS Biology.

Tjugoen författare från 10 länder har granskat 114 vetenskapligt publicerade artiklar som mäter effekten av åtgärder som ska minska risken för eller omfattningen av rovdjursangrepp på tamboskap. Dessa åtgärder spelar ofta en viktig roll i konflikter kring rovdjur.

Globalt sett läggs stora resurser varje år på att skydda tamdjur från rovdjursangrepp, men ofta utan vetenskapliga belägg, evidens, för att metoderna faktiskt fungerar. Enligt forskarna borde evidens för att en åtgärd verkligen är effektiv vara ett krav vid större ekonomiska satsningar, i strategier och genomförande. Precis som vi rigoröst testar mediciner vid upprepade tillfällen för att fastställa deras effekt vid behandling av sjuka människor. Om evidens saknas borde åtgärden genomföras så att det är möjligt att utvärdera effekten vetenskapligt.

> Läs mer

Carnivore Conservation Needs Evidence-Based Livestock Protection

#Fakta Film där huvudförfattarna berättar om studien