Finland

Stamvårdande jakt på lodjur ytterom renskötselområdet börjar 1 december. Jakt är tillåtet med stöd av dispenser, vilka Finlands viltcentral har beviljat tidigare under hösten.

För området söder om renskötselområdet i Finland beviljades totalt 205 dispenser för fångst av lodjur, vilket är 199 dispenser färre än föregående år. Med jakten strävar man till att hålla lodjursstammen stabil, bevara djurens skygghet för människan och minska på skador orsakade av lodjur.

För förverkligandet av stamregleringsmålsättningarna har dispenserna riktats till områden där lodjursbeståndet är tätast samt till flyttningsområden för projektet MetsäpeuraLife och i närheten av renskötselområden. Fångsten ska inriktas på sådana individer, som rör sig i närheten av bebyggelse eller annars förorsakar problem.

> Läs mer