Beslut om skyddsjakt
Länsstyrelsen beviljar skyddsjakt på en (1) varg i Idre nya sameby, Älvdalens
kommun.
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att detta beslut ska
gälla utan hinder av att beslutet överklagas.
Villkor för beslutet
Länsstyrelsen beslutar att nedan angivna villkor ska gälla för jakten enligt detta
beslut. Jakt som inte följer dessa villkor sker utan stöd av beslutet och i strid med
fredningsbestämmelserna i 3 § jaktlagen (1987:259). Straffbestämmelserna för
jaktbrott återfinns i 43 respektive 44 §§ samma lag.
Djur som får fällas
Beslutet gäller en varg som befinner sig i det beslutade jaktområdet och riskerar
att orsaka fortsatt skada på renhjorden. Om det under jakttiden framkommer att
varg med viktig genetisk bakgrund finns i området kan Länsstyrelsen avbryta
jakten.
Jaktperiod
Skyddsjakten är tillåten under perioden 2 november – 16 november. Eventuell
förlängning av jakttiden sker efter särskilt beslut av Länsstyrelsen.

Ännu ett beslut taget på en fredag !
Se fler aktuella dokument på sidan > PDF Dokument

   > Beslut om skyddsjakt efter varg i Idre nya sameby, Älvdalens kommun(9435309) (0)_TMP

   > Skyddsjaktansökan 28 okt 2018 2.doc(9399051) (0)_TMP[2615]