Resultatet från 2017 års populationsberäkning visar att det finns cirka 2900 björnar i Sverige.

Det är ungefär lika många björnar som det var år 2013 då den förra nationella populationsberäkningen gjordes och som visade ett resultat på cirka 2800 björnar. Björnpopulationen ligger därmed fortsatt över referensvärdet för gynnsam bevarandestatus, som är minst 1400 individer.

Konfidensintervallet för populationsberäkningen är 2771 – 2980. Spannet visar på den osäkerhet som finns i populationsuppskattningen. De yttre värdena i intervallen är mindre sannolika än medelvärdet som är 2877.

DNA på björn i Skandinavien

Under 2017 sköts knappt 300 björnar i skydds- och licensjakt vilket motsvarar cirka 10 procent av populationen 2017. 

– Totalt sett för hela landet håller björnstammen en stabil nivå. Varken på nationell eller regional nivå syns någon statistiskt säkerställd förändring mellan 2013 och 2017, säger Jens Andersson, handläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

> Fakta om björn på Naturvårdsverket.se

> Läs mer